2001 06/02 - 2001 06/30

Ground Floor

Ground Floor has been the first exhibition since the OCAC gallery was officially founded. As the third presentation in a series of New Force in Art Base, which was renamed as Open-Contemporary Series during the third display, it’s organizers invited 35 artists to execute the designs for the physical exhibit space; the creativity and deliberation were applied to the walls, the floors, the pillars, the ceilings in the washroom, the windows, the signboards and so on. Conducted in a rented 1424-square-feet room located at an alley side in Banqiao District, it shows the discussion of environmental art through the interaction between the site and the works as well as the reciprocal effects among the pieces created by different individual artists.

 

Artists : Bai Yuhong, Zhu Shixian, Shi Yuxuan, Shen Yizheng, Shi Yuedong, Zhuang Zongxun, Chen Jiaren, Huang Qishun, Huang Rongzhi, Cai Yingling, Liu Yuming, Luo Jingzhong, Su Yizhi, Shi Yanjun, Shao Qingwang, Wu Shanglin, He Zhijun, Zhou Wenqin, Lin Yuzheng, Xiao Yuping Liu Yanhong, , Zhang Genghua, Pan Wenkai, Huang Chunzhen, Zhang Junyi, Zhu Xianxu, Du Xinru, Shi Yongjun, Yu Zhongyi, Xu Yahui, Li Banyun, Li Guocheng, Zhang Yanyu

RELATED